Keby nebolo spomienok,človek by neveril, že raz bol štastný.

Červen 2008

Krátky keltský slovník

30. června 2008 v 20:27 | johny |  Kelti,kultúra
Aberfraw
Starodávné velšské královské sídlo na ostrově Ynys Mon (Anglesey). Některé čarodějnice dnes s oblibou používají tento název jako synonymum pro Jiný svět.

Adbertos
Tento výraz doslova znamená "oběť" a stal se součástí keltského náboženství a světového názoru. Na rozdíl od negativního významu slova "oběť" měl výraz adbertos pozitivní obsah a znamenal dávat něco druhým, klanu a větší komunitě stejně jako božstvům. Keltové se dívali na darování nebo příjmání obětí jako na něco zcela samozřejmého v každém okamžiku života. Adbertos je velmi staré slovo. Na Britské ostrovy a do Bretaně se dostalo z keltské Galie.

Agara
Tak říkali Keltové řece Ohře

Aileach
Rozpadlá pevnost v Ulsteru. Údajně ji postavil lid Tuatha De Danann.

Áíne
V irštině znamená "jas", "horko", "rychlost" a vyskytuje se i v irských pověstech jako ženské i mužské jméno, z čehož lze usuzovat na (před)keltskou sluneční bohyni a keltského slunečního boha, který denně s koněm a vozem, jako jezdec nebo jako jezdkyně nebo pěšky přejde oblohu.

Akropole
Převážně nejvýše položená místa na oppidech, kde byla soustředěna moc - vladařská, královská, duchovní

Alba
Název, který byl kdysi používán Skotsko.

Albion
Staré řeckokeltské jméno Británie, dosud používané v poezii. Má se za to, že bylo odvozeno od latinského slova albus, tedy bílý.

Alesia
Oppidum severozápadně od Dijonu na náhorní plošině Mont Auxois, je téměř s jistotou ona Alesia, v níž vládce Avernů Vercingetorix roku 50 před Kristem vytáhl k poslednímu vážnému odporu proti podmanění Galie.

Amulet
Přírodní předmět, o němž se říká, že nositeli poskytuje ochranu. Amuletem může být například kámen nebo zkamenělina. Amulety nesmíme zaměňovat za uměle vyrobené talismany. Kameny s přirozenými otvory byly přirozenými keltskými amulety. Používali k jejich "výrobě" ale také kosti a rohovinu, kovy, sklo a jantar. Jejich populárnost dosáhla svého vrcholu mezi pozdně halštatským a raně laténským obdobím. Dost často se dávali lidem do hrobů.

Anglesey
Ostrov u severního pobřeží Walesu, který byl v době vrcholné keltské nadvlády v Británii hlavním druidským centrem.

Annwfn
Další název pro velšský Jiný svět, v angličtině někdy nazývaný Avalon.

Armor
Původní keltský název Bretaně. Znamená "na moři".

Athame
Rituální nůž často spojovaný se živlem vzduchu a s východem, i když některé tradice jej přiřazují k ohni a jihu. Nůž měl tradičně černou rukojeť, ale mnozí moderní pohané nyní vyhledávají rukojeť z přírodního dřeva. V některých keltských kruzích se nůž athame nazývá "dagger" nebo "dirk" (dýka).

Avalon
Podle Geoffreye z Monmouthu je Avalon ostrov, na nějž Morgane odváží smrtelně zraněného Artuše, aby se uzdravil, a který je totožný z velšským "Ynys Avallach" - "ostrovem jablek". Tady panují pohádkové, ba rajské pověry. Avalon je jeden z mnoha ostrovů keltského Jiného světa.
Roku 1191 objelivi mniši z opatství Glastonbury na svém hřbitově rakev z jednoho kmene stromu s ženskou a mužskou kostrou, na jejímž víku byl kříž a nápis: "Zde leží slavný král Artuš se svou druhou ženou Ginevrou, pohřbení na ostrově Avalon."


Bardové
Byli třídou druidů. Vyznamenali se jako básníci a zpěváci udržující cennou ústní tradici prostřednictvím písní.

Bath
Jedna z nejdůležitějších keltských svatyní v Británii v hrabství Avon

Belisame
Jedno z přízvisek galské "Minervy", s oblibou překládané jako "ze všech nejzářivější".

Beltaine
Nebo také "Beltane" a "Baltain" je svátek 1. května, oslava posvátného sňatku boha a bohyně. Oplývá rituály plodnosti a s ní související symbolikou.
Slovo se skládá ze slabiky "bel" jako v Belenus nebo Belisame - "jasný", "zářící" a "tine" jako "oheň".

Besom
Čarodějnické koště. Používá se k zametání posvátného území, podlahy v kruhu nebo vymetání negativních vlivů. Na košťata se často nasedalo nebo se na nich "jezdilo" v rituálech plodnosti nad obilím.

Beran
Keltové podědili svého "beraního boha" z doby popelnicových polí. Až do konce galské nezávislosti stáli v mnoha krajích před krby jako tzv. "ohnivý kozlové". Byly to objekty napůl užitkové, napůl kultovní a platily také za symbol pohostinnosti.

Bodhran
Tradiční bubínek z kozí kůže používaný v keltské hudbě.

Boiohaemum
Název území Čech v době Keltů.

Bójové
Keltský kmen obývající českou kotlinu.

Brehonský soud
Ve staré irštině nazývaný Breithamhain. Šlo o soudce ze starého keltského světa. Jejich rozhodnutí se přijímala s velkou úctou.

Brennus
Keltský vojevůdce, kníže Senonů, připravil Římanům nejčernější den jejich slavných dějin. Z jeho slov "vae victis" - "běda poraženým" se nevzpamatovali hrdí občané městského státu celá staletí a nepřekonali ani to, že "lid, který měl vládnout světu", se musel od barbarů vykoupit 1000 librami zlata.

Breiz
Původní název keltského jazyka Bretonců, nazývaný také "brezonek".

Bretonec
Jméno obyvatele Bretaně, keltské části Francie, jejíž obyvatelé se vždy považovali spíš za Kelty než za Francouze.

Británie Malá
Keltský termín používaný pro Bretaň.

Británie Velká
Keltský termín používaný pro Irsko a ostatní Britské ostrovy.

Brownie
Velmi známý domácí skřítek ze skotského venkova. Tento sympatický tvor často provádí veselé kousky rodině, u níž bydlí, a chrání dům.

Brythonština
Jeden z keltských jazyků. Pojem "brythonský" se používá také k označení pohanských tradic ve Walesu, Cornwallu a Anglii.

Býk
Způsob, jakým ho znázorňovali, ať už ve výtvarném nebo literárním provedení, zachovává něco z onoho uchváceného respektu prvních chovatelů hovězího dobytka, kteří získali do svých služeb ohromnou sílu tohoto mohutného, nevypočitatelného zvířete, jehož bučení připomínalo rachot hromu. Už z častých nálezů býčích kostí a lebek v hrobech je zde jasné spojování býka se silami života a smrti. Nápadně mnoho místa dostává jako obětní zvíře.


Keltské kmene

30. června 2008 v 20:14 | johny |  Kelti,kultúra

Aegoságové

Keltský kmen, který na své území pozval vítěz nad galatskými Kelty, pergamský král Attalos I.. Později proti němu povstali a byli poraženi. Odtáhli do Bíthýnie, kde se dostali do sporu s místním vládcem a byli povražděni včetně žen a dětí.

Allobrogové

Jednalo se o středně velký keltský kmen žijící na území jižní Francie. Jejich centrem bylo oppidum Vienna, na jehož místě dnes stojí francouzské město Vienne. Byli spojenci významného keltského kmene Arvernů. V roce 122 př.n.l byly oba tyto kmeny poraženy Římany a přišly tak o část svého kmenového území.

Ambarrové

Ti patřili k federaci keltských kmenů z Galie, které překročily Alpy a dobyly severní Itálii. Část kmene zůstala ve Francii, kde žili severně od toku řeky Rhony.

Ambiánové

Keltský kmen, který byl původně členem konfederace Belgů. Žili na území kolem dnešního francouzského města Amiens.

Ambibariové

další kmen, který žil na březích moře dnešní Normandie.

Anamariové

Menší keltský kmen, který žil v severní Itálii. Když Římané vytáhli do boje proti sjednoceným keltským kmenům, nepřipojili se a po vítězství Římanů v Itálii pravděpodobně tento kmen zůstal a postupně ztratil svou identitu.

Arevakové

Kmen žijící na území dnešního Španělska.

Arvernové

Byl to jeden z nejmocnějších keltských kmenů žijících na území dnešní Francie. Z tohoto kmene pocházel bohatý král Luern, který někdy jezdil na čtyřkolovém voze po kmenovém území a rozhazoval zlaté a stříbrné mince.
Dalším slavnou osobností byl Celtill, usiloval o sjednocení Galie. Podařilo se mu získat nadvládu nad několika kmeny, ale sám byl zabit svými lidmi. Celtillův syn Vercingetorix se proslavil povstáním proti Římanům v roce 52 př. n. l..

Atrebátové

Tento kmen měl 2 větve: francouzskou a britskou. Obě větvě žily nezávisle na sobě a udržovaly mezi sebou styky. Francouzská linie pak z Galie odtáhla a usadila se na území jihovýchodní Anglie.

Aulerkové

Keltové z Galie, kteří patřili k federaci keltských kmenů, jež překročily Alpy a dobyly severní Itálii.

Bastarnové

Jednalo se o mezikmenový svaz, který byl primárně patrně keltský, ale později do svých řad přijaly i Dáky. Bastarnové jsou písemně doloženy už v roce 230 př.n.l., kdy se objevili na pobřeží Černého moře.

Bellovakové

Kmen žijící poblíž dnešních belgicko-francouzských hranic mezi řekami Seina a Somme.

Belgové

Souhrnné jméno pro konfederaci kmenů žijící na území dnešní Belgie a Francie. Do této konfederace patřili i Reimové, kmen z Francie, založili např. město Remeš.
Přímo na území Belgie žili Ambiánové, Bellovakové, Suessiónové, Aduatukové a Nerviové.

Bójové

Slavný keltský kmen, který sídlil na několika místech Evropy, a pravděpodobně i na našem území. Bójové nebyli největším keltským kmenem, ale předpokládá se, že platili za udatné bojovníky, a proto se jejich jméno někdy překládá jako "strašní".
Jejich pravlast se rozkládala na území dnešní Francie a rovněž se usuzuje, že založili na severu Itálie město Bologna. Počátkem 2. století př. n. l. se Bójové po prohrách na římskými legiemi uchýlili ze sev. Itálie do střední Evropy. Kde všude sídlili není vůbec jisté, ale jedná se snad o území jižního Německa, Čech, ale také v Maďarsku a na Slovensku. Z archeologických nálezů je prokázáno, že na území dnešního bavorského města Pasov stála mohutná pevnost zvaná Boiodurum - pevnost Bójů. Rozsáhlé území v Panonii, ztratili Bójové po katastrofální porážce od Dáků. Antičtí autoři psali o této události jako o Boium Desertum - Bójská poušť.
Slavná epocha udatných válečníků na území střední Evropy tedy skončila, odešli na území francouzské Galie, kde se nakonec usadili na území kmene Hadeuů.

Brigantové

Ti žili na území v jižní Anglii.

Catuvellauni

Keltský kmen žijící v povodí řeky Temže na území Anglie. Spolu s kmenem Atrebatů vytvořili silné mezikmenové království.

Cenomani

Keltský kmen žijící v severní Itálii, který roku 225 př. n. l zradil spolu s Venety federaci keltských kmenů a postavil se na stranu Římanů.

Corieltauové

Početný kmen žijící na severu Anglie. Razili své vlastní zlaté a stříbrné mince.

Deceanglové

Žili na území dnešního Walesu.

Dobunové

Keltský kmen žijící na území kolem dnešního města Gloucester v Anglii. Rovněž razili své vlastní mince.

Durotrigové

Obývali jihozápadní Anglii a jako jedni z prvních pocítili římskou invazi. Razili své vlastní mince.

Eburonové

Sídlili v belgické Galii v okolí dnešního města Liege (Lutych).

Elusatové

Keltský kmen žijící ve francouzské Galii a razil napodobeniny mincí řeckého města Emporie.

Eraviskové

Žili v severozápadním Maďarsku, jejich velké oppidum se rozkládalo na území dnešní Budapešti. Razili vlastní mince, našla se i v obci Trestná na Orave.

Gaesatové

Nešlo pravděpodobně o klasický kmen, ale o společenství Keltů, kteří se nechávali najímat jako žoldáci. Název vznikl ze slova gae = kopí. Jednalo se o fanatiky, kteří v bitvách bojovali naprosto nazí, jen někteří z nich měli přilby nebo nákrčníky.

Haeduové

Byli nejpočetnějším kmenem a nejmocnějším kmenem z Galie. Patřili k federaci kmenů a překročili s ní Alpy. Jejich hlavním městem bylo oppidum Bibracte. Z tohoto kmene pocházel i Dumnorix, který pomáhal Helvétům při jejich tažení do Galie.

Hercuniatové

Keltský kmen žijící na území dnešního Maďarska pod kmenem Eravisků. Centerm bylo oppidum v místě dnes zvaném Szalacska.

Icenové

Žili ve východní Anglii. Manželka jejich posledního krále Prasutagose, která se jmenovala Boudicca, vyvolala roku 61 n.l. největší povstání proti Římanům v Anglii. Dlouho si vedla úspěšně, ale po konečné porážce Keltů nebylo její tělo nalezeno. Doboví kronikáři ji líčí jako statnou ženu s dlouhými rudými vlasy a prý bojovala lépe než mužové. Icenové také prosluli ražbou mincí s nápisy v římském písmu, nejčastější jsou nápisy ANTED nebo ECEN.

Insubrové

Kmen žijící v Galii. Existuje hypotéza, podle níž někteří příslušníci tohoto kmene překročili Alpy před vlastním vpádem Keltů do severní Itálie. Žili v okolí dnešních měst Miláno a Cremona.

Kabarové

Jednalo se o velmi málo známý kmen, jehož příslušníci vynikli především výškou svých postav. Někteří odborníci je identifikují jako nejvýchodnější Kelty, jejichž území se rozprostíralo mezi Dněprem a Dněsrtem, kde je město Zaleščiki (Ukrajina), jsou zde zřetelné pozůstatky oppida, které se podle některých pramenů jmenovalo Camodunum.

Kandurkové

Keltský kmen žijící na středním toku řeky Lot.

Kantiové

Keltové z Galie a patřili ke konfederaci kmenů.

Kotini

Kmen známý svou dovedností v hornictví, který osídlil východní Moravu a Slovensko.

Lepontiové

Jednalo se o keltsko-italický kmen, žili v okolí jezer Lago Maggiore a Lago di Orta v severní Itálii. Tento kmen profitoval ze zprostředkování obchodů mezi Kelty a Italiky.

Lusitánové

Jednalo se o mezikmenové společenství Keltů a Iberů žijících na území dnešního Španělska a Portugalska.

Parisiové

Velký keltský kmen obývající území dnešní Paříže.

Piktové

Kmen žijící na území severní Anglie a ve Skotsku. Jsou dohady, zda se jednalo o keltské kmeny či zda šlo o původní předkeltské obyvatelstvo. Jméno jim dali Římané dle slova Picti = pomalovaní lidé.

Pretani

Podle některých archeologů byli tzv. proto keltským kmenem mluvícím některým z goidelských jazyků. Do Anglie měli přijít již v 8. století př. n. l. a mohli být prapředky kmene Brittonů.

Regniové

Kmen žijící na území jižní Anglie. Spolu s kmenem Atrebatů založili jedno z nejsilnějších mezikmenových království na území dnešní Anglie.

Salyové

Jednalo se pravděpodobně o keltsko-ligurský kmen žijící v jižní Francii. Byl to dosti houževnatý a útočný kmen a často útočili na spojence Římanů. Na konci 2. stol. př. n. l. byli poraženi a zahnány na území keltských Allobrogů.

Sekvani

Jeden z nejmocnějších kmenů ve francouzské Galii, v 1. století n. l. soupeřili s Hadeuy o prvenství v mocenském žebříčku. Jejich oppidum bylo Lugdunum (dnešní Lyon).

Senoni

Jednalo se o jeden z menších kmenů bojujících pod vedením Vercingetorixe proti Římanům. Po jejich porážce Římany byl popraven i jejich kmenový náčelník Akkó. Senoni pronikli až do střední Itálie a jako první pocítili Římský odvetný úder. Žili poblíž dnešního města Senigallia. Část z kmene zůstala v Galii a jejich hlavním oppidem byla pevnost Agedinkum, které dnes leží poblíž města Sens.

Silurové

Keltský kmen žijící v sousedství Dobunů v Anglii.

Skordiskové

Kmen žijící na území Srbska v oblasti kolem dnešního Bělehradu od 3. století př. n. l. . V době jejich největší slávy zabíralo jejich kmenové území téměř celého Srbska, velkou část Chorvatska a severozápadní Bulharsko. Nebyli poraženi Dáky a více než 2 staletí odolávali tlaku Římanů. I přes jejich porážku si zachovali určitou autonomii a z archeologických nálezů vyplývá, že se v této oblasti udrželi i další staletí.

Suessiónové

Velký keltský kmen patřící ke konfederaci Belgů. Žili poblíž belgicko - francouzských hranic.
Tektoságové

Významný a početný kmen pocházející pravděpodobně z území dnešní Francie, působili v severní Itálii a část jejich bojovníků sloužila také v Galatii (v Turecku). Je docela možné, že v roce 224 př. n. l., kdy byli Keltové v Galatii poraženi Attalem I., vládcem Pergamu, část Tektoságů přišla na naše území.
V roce 279 př. n. l. zaútočili Keltové proti Řecku a vyplenili věštírnu v Delfách. Taktika, kterou Řekové proti Keltům použili v průsmyku u Thermopyl, nebyla úspěšná a tím se otevřela cesta do řeckého vnitrozemí. Římský historik Trogius Pompeius identifikoval ve vojenských řadách Keltů právě Tektoságy, kteří ač třeba byly zasaženy řeckým kopím, dokázali ho ještě vytrhnout ze svého těla a hodit zpátky na protivníka. V Galii bylo jejich opěrným bodem oppidum Tolosa (dnes Tolouse).

Tevriskové

Žili na Zakarpatské Ukrajině a jejich centrem bylo oppidum na jehož místě dnes stojí město Mukačevo.

Treverové

Žili v okolí dnešního města Trevír.

Trinovantiové

Své opevnění založili na území dnešního Londýna a nazvali ho Lud-dun a spolu s kmenem Catuvellanů vytvořili silné mezikmenové království.

Tolistobójové

Byl to jeden ze tří kmenů, jehož příslušníci odešli bojovat do Bíthynie a později založili Galatii. Sídlili na horním toku řeky Sangarios - Sakarya.

Trokmiové

Druhý z keltských kmenů, který založili Galatii (třetím byl kmen Tektoságů).

Turonové

Kmen žijící v Galii v povodí řeky Loire s oppidem na místě dnešního francouzského města Tours.

Venetové

Kmen žijící v severní Itálii, který v roce 225 př. n. l. spolu s Cenomany zradil federaci keltských kmenů a postavil se na stranu Římanů. Byli to vynikající mořeplavci s početnou flotilou.

Vindelikové

Kmen žijící na území dnešního Bavorska, razili své vlastní zlaté mince, které však od českých keltských mincí nebyly z ryzího zlata, ale obsahovaly množství stříbra.

Vokonciové

Kmen žijící v povodí řek Durance a Isere ve Francii.

Volkové

Původně jeden velký kmen, který se na přelomu 4. a 3. století rozdělil na Volky-Tektoságy (sídlící převážně na Moravě) a na Volky-Areokomity, kteří žili kolem svého oppida Nemausus, dnes francouzské město Nimes.


Obrázky drakov

30. června 2008 v 19:45 | johny |  Draci
http://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0002.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0003.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0008.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0007.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0009.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0010.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0020.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0027.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0031.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0036.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0040.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0047.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0045.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0070.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0086.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0080.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-draci/fantasy-obrazky-draci0018.jpg

Obrázky elfov

30. června 2008 v 19:38 | johny |  Elfovia
http://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-elfove/fantasy-obrazky-elfove0011.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-elfove/fantasy-obrazky-elfove0002.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-elfove/fantasy-obrazky-elfove0004.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-elfove/fantasy-obrazky-elfove0001.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-elfove/fantasy-obrazky-elfove0012.jpg

Obrázky víl

30. června 2008 v 19:35 | johny |  Víly
http://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0001.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0027.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0029.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0034.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0035.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0006.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0005.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0012.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0015.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0020.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0024.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0022.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0026.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0003.jpghttp://www.orberis.cz/fantasy-obrazkova-galerie/fantasy-obrazky-vily/fantasy-obrazky-vily0033.jpg

keltský design obrázkov

30. června 2008 v 19:08 | johny |  Kelti

Celtic Art by Jen DelythCeltic Art by Jen Delyth


Celtic Art by Jen Delyth

Celtic Art by Jen Delyth

Celtic Art by Jen Delyth

najznámejšie symboly II.

30. června 2008 v 18:20 | johny |  Symboly
Moc svetla (Bieli pentakel) 31. Moc svetla (Bieli pentagram) je základný znak ochrany. Štít, ktorý odráža zlé kliatby a želania a vracia ich späť k adresátovi. Chráni pri vykonávaní mágie. Dovoľuje zlé sily odviesť na iné miesto a tam ich spútať. Pomáha vládnuť nadprirodzenými silami.Kráľovská pečať 32. Kráľovská pečať Suppilulima II, ktorý bol tvorca Hetyckého impéria /1370 pr. Kr. / - kópia sa stala talizmanom na získanie vlády, pocty, postaveniu a vplyvu. Dáva sebaistotu, vodcovské a riadiace schopnosti. Managerom a riaditeľom prináša uznanie a rešpekt medzi podriadenými.Čínsky ochranný duch 33. Čínsky ochranný duch je považovaný za osobného strážcu, ktorý pomáha v najťažších chvíľach pred zrútením, kedy človek pochybuje o všetkom pozitívnom, v ťažkých chvíľach depresie, stresu a zúfalstva. Pomáha nájsť cestu z ťažkostí, sprevádza na ceste upokojenia duše a nastoleniu rovnováhy.
Jing-Jang 34. >Jing-Jang veľmi známy činský symbol filozofie taoizmu, symbol večnej existencie a harmónie vo vesmíre vďaka rovnováhe medzi protichodnými prvkami jing a jang. JANG - biely, mužský, aktívny, deň, nebo, oplodňujúca sila, dominantnosť. JING - čierny, ženský, pasívny, noc, zem, rodiaca sila, poddanosť. Je to symbol života. Rovnováha protikladov.Jing-Jang v kruhu ôsmich triagramov 35. Jing-Jang v kruhu ôsmich triagramov vyjadruje silu tvorenia, prijímania, prehlbovania, trvania, prenikania, zjednocovania, naplňovania a podporovania. Symbolizuje kúzlo života proti zlu. Spája sa s veštením I-Gingu, na predpovedanie bližšej i vzdialenejšej budúcnosti.Fu 36. Fu staročínsky symbol šťastia. Magické slabiky predstavujú úprimné a srdečné blahoželanie. Prináša taký druh šťastia aký si želá obdarovaná osoba.
Dlaň štastia 37. Dlaň šťastia nazývaná aj srdcová ruka Krišny je symbolom aktivity a osudu človeka v Božej dlani. Prináša priateľskú otvorenosť, odpustenie, štedrosť a vľúdnosť. Pri jeho nosení máme možnosť vytiahnúť si šťastnou rukou karty vlastného osudu, nachádzať iba dobrých priateľov a rozhodovať sa vždy správne.Staročínsky symbol dlhovekosti 38. Staročínsky symbol dlhovekosti patrí k základom šťastného života. Zložité čiary majú prebúdzať silu a vnútornú energiu, napomáhať kondícii tela a mysle. Prináša zdravie, šťastie a sviežosť na celý život i v starobe.Strom života 39. Strom života je symbolom počiatku, nebeského raja, nesmrteľnosti a znovuzrodenia. Priaznivo pôsobí pri plodení zdravého potomstva a šťastného narodenia, lieči neplodnosť, zvyšuje potenciu a dodáva vitálnu silu života a vytrvalosť.
Zkrížená vadžra 40. Zkrížená vadžra - dvojitá prekrížená vádžra je buddhistický symbol nezničiteľnosti, ktorý dáva moc a vieru vo večné znovuzrodenie. Je znakom jedného z piatich vtelení Buddhy. Používa sa pri tantrickej meditácii, napomáha sústredeniu, odstraňuje závislosť na materiálnom svete. Dáva rovnováhu tela, duše a mysle. Pomáha pri odpútaní sa od všetkých spolkov.Šalamúnova pečať 41. Šalamúnova pečať hexagon predstavujúci usporiadanie sveta sa skladá z dvoch trojuholníkov nižšieho a vyššieho sveta. Znamená najvyšiu múdrosť a najvyšší stupeň do preniknutia magických vied. Má pomáhať pri správnych ponaučeniach a prinášať osvietenie.Keltský kríž 42. Keltský krížzobrazuje starobilý kruh mandalu v kresťanskom kríži. Mal rozlíšiť kultúrny a spoločensky okruh týchto ľudí od iných. Ukazuje ich ako inteligentnejšiu, vyššiu civilizáciu a uprednostnenú. Zachádzalo sa s ním obradne a s úctou, aby neboli prekročené hranice sveta, zpoza ktorých niet návratu. V praxi prináša osvietenie a dáva vízie.
Kresťanský symbol viery, lásky a nádeje 43. Kresťanský symbol viery, lásky a nádeje Vonkajší kruh predstavuje svätožiaru silnej viery a pravdy - znak Krista a Marie.Svetelné paprsky symbolizujú božské svetlo, ktoré dáva nádej, osvietenie, ukazuje cestu a vedie cez prekážky do raja. Srdce symbol lásky Boha k ľuďom má prebúdzať v ľudských srdciach lásku ku všetkému stvorenému.Egyptský kríž života ANCH 44. Egyptský kríž života ANCHsymbolizuje nesmrteľných bohov. V hieroglyfickom písme znamená Život. Podľa Egypťanov mal prinášať dlhovekosť a večné zdravie. Bol kľúčom k otváraniu brán do raja a zjednotenie s bohmi. Jeho nosením nám navracia energeticku rovnováhu, uvoľňuje z tela všetky škodlivé vplyvy, ktoré vznikli chorobou a únavou.Udjat 45. Udjat - sväté oko Hora / boha neba /symbolizuje predvídavosť a múdrosť. Dáva ostražitosť. Predstavuje všadeprítomnosť Boha, ktorý dáva pozor vždy a všade. Ako amulet pomáha chrániť pred nepriazňou nadriadených a iných ľudí, ktorí by mohli komlikovať ďaľší osud.
Rafaelov pantakel 46.Rafaelov pantakel je pentakel archanjela Rafaela. Pomáha zvíťaziť a prekonávať fyzickú bolesť. Dáva silu v boji s fyzickým i psychickým utrpením. Zmenšuje všetky bolesti, utešuje , uzdravuje a vzbudzuje nádej.Velký vojnový talizman 47. Velký vojnový talizman kabalistický magický štít chráni pred poranením a utrpením. Dáva istotu a bezpečie v boji a počas vojenskej služby. Jeho magická moc chráni pre guľkami a náhodným zranením.Dávidova hviezda 48. Dávidova hviezda - hexagram symbolizuje viditeľný a neviditeľný svet. Bola v 17 st.prevzatá za symbol judaizmu, Judy a kráľa Izraela. Predstavovala súhvezdie, pod ktorým sa čakalo na Mesiáša, 6 pracovných dní a sabat / stred/
Aztécky kalendár 49. Aztécky kalendár tiež Kameň Slnka. Umožňoval kňazovi dôkladné prečítanie zatmení Slnka a ďaľších astrologických znamení, ktoré pomáhali vládcom. Symbolizuje premýšľanie a sebareflexiu.Kresťanský kríž Golgoty 50. Kresťanský kríž Golgoty Symbolizuje silnú vieru a víťazstvo nad utrpením, pripravenosť pomôcť blížnemu. Jeho nosenie prináša dôveryhodnosť, chráni pred zlými silami a osobami s nečistými úmyslami.ÓM 51. ÓM Staroveký inditský a tibetský znak. Je to vizuálna forma magického zvuku, mantry, uľahčujúci víziam, osvieteniu a zjednoteniu s najvyšším princípom. Položený na lotosovom kvete spôsobuje vnútorný pokoj, dodáva silu a podporuje každé konanie. Je symbolom absolutna a všetkej múdrosti.
Michelangelov magický kruh 52. Michelangelov magický kruh je kabalistický ochranný znak, ktorý symbolizuje najvyššiu duševnú dokonalosť a čestné konanie a úmysly. Má chrániť pred zlými silami a vnútornou skazenosťou. Pomáha oslobodiť sa od zlého vplyvu iných.Čínsky mesačný kalendár 53. Čínsky mesačný kalendár je znamenie večného zrodu a trvania bytia. Je používaný ako ozdobný motív, ktorý má napomáhať novému životu a podporovať šťastný pôrod. Má sprostredkovať novému životu dobré vlastnosti a dať ho pod ochranu 12 hviezdných znamení ( 12 zvierat cyklicky panujúcich na nebi ). Má chrániť úrodnosť a zdravie ako aj zaručovať následníkov a životnú silu.Panalpha 54. Panalpha je spoznávací znak pytagorejcov, symbol matematického učenia. Ako talizman slúži na rozvoj myslenia a vedomia pri riešení najkomplikovanejších a najťažších problemov. Pomáha dostať sa z najťažšich a beznádejných situácií, slová na talizmane znamenajú "Ty zvíťazíš".
Štastný osud a bohatsvo 55. Štastný osud a bohatsvo napomáha k šťastiu a bohatstvu "bez práce". Spôsobuje dobré vibrácie, ktoré podporujú vyžarovanie šťastia v číselných hrách. Umožňuje výhru ak osud poukazuje na výhercu. Umožňuje byť vybratý, priťahuje šťastie a bohatstvo na majiteľa.Fanes 56. Fanes grécky boh v kruhu hviezdnych znamení. Mandala je symbolom kozmického poriadku a usporiadania javov v správnom časovom slede. Ako Talizman umožnuje harmonické spojenie procesov, konaní a javov. Napĺňa nás pokojom, dáva čas na premýšlanie a pomáha nám uvoľniť sa, symbolizuje nový život, reinkarnáciu.Symbol zjednotenia náboženských vyznaní 57. Symbol zjednotenia náboženských vyznaní
Jantra 58. Jantra -univerzálne indické znamenie, jeden druh MANDALY, ktoré má symbolizivať niektoré vybrané božstvo a jeho silu, ktoré si chceme ctiť. Umožnuje meditáciu o rôznych aspektoch a oblastiach. Slúži samostatnej práci a posiľňuje výdrž, dáva silu robiť zázraky a napľniť nádejou.Thorovo kladivo 59. Thorovo kladivo (Thor - grécky boh hromu) má slúžiť chránencovi pred zlom. Pomáha rozpoznať konanie nepriateľov, predchádzať nebezpečenstvu. Kladivo podporuje silu a dodáva energiu v boji proti vlastným slabostiam.Sup 60. Sup - strážca starého Egypta, ochránca privilégií a miesta v sociálnej hiearchii. Je osudovým znamením, ktoré poukazuje na predmety, ktoré môžu predurčovať našu budúcnosť. Je duchovným ukazovateľom smeru cesty a symbolom duše. Oslobodzuje dušu od všetkých zlých charakterových vlastností a napĺňa ju tvorivými silami a sabavedomím.

najznámejšie symboly I.

30. června 2008 v 18:19 | johny |  Symboly
Serpetina súhvezdia 1. Serpentina súhvezdia jeden z najstarších symbolov, ktorý zobrazuje konštalácie súhvezdí a ich silný vplyv na priebeh života a osudu ľudstva. Spôsobuje, že naše najdôležitejšie rozhodnutia týkajúce sa ďalšieho života, lásky a zdravia budú správne, že sa človek rozhodne v tom najlepšom okamžiku a tým si zaistí harmonický život.Kórejska minca štastia 2. Kórejska minca šťastia má zaručovať prílev šťastia zo štyroch svetových strán a nájdenie šťastných okamžikov, ktoré sú rozptýlené v čase. Hlavné úlohy mince sú: SU - dlhý život, PU - bohatstvo, KONGJONG - zdravie a pokoj, JU HODOK - cnosť, NODZANGMJONG - prirodzená smrť. Minca vyžaruje tzv. dobré fluidum, ktoré priťahuje šťastie a úspech.Astrologicko-navigačný talizman 3. Astrologicko-navigačný talizman z oblasti stredomoria. Bol používaný na morských cestách pri hľadaní správnej cesty, na uskutočnenie správneho rozhodnutia. Pri cestovaní slúžil ako istý štít a kompas, ktorý vždy ukázal cestu domov a zaistil šťastný návrat z každej cesty.
Šalamúnov magický pentakel bohatstva 4. Šalamúnov magický pentakel symbol bohatstva, pomáha pri nadobúdaní majetku, rastu ziskov, a trvalom vylepšení finančných pomerov. Chráni pred rizikom a finančným nebezpečenstvom ako i pred zlým investovaním a zbytočným výdajom peňazí.Znak predvidavosti 5. Znak predvídavosti napomáha šťastným náhodam, stretnutiam a nadväzovaniu nových známostí s ľuďmi celého sveta. Pomáha pri hľadaní žiadaných osôb a zároveň chráni pred falošnými ľuďmi.Kabalistický pentakel kráľovnej 6. Kabalistický pentakel kráľovnej je veštiaca minca pre nájdenie nevesty či ženícha. Robí manželstvo šťastným a pomáha uchovať šťastie v rodine. Môžeme ho darovať osobe na opätovenie citov, všímavosti a obnovu stratených nákloností.
Šalamúnov magický pentakel 7. Šalamúnov magický pentakelslúži k rozvoju intelektu a nadania. Prebúdza a posiľňuje dedukciu, inteligenciu, schopnosť učenia, zlepšuje pamäť. Pomáha jasne myslieť a uľahčuje pochopenie komplikovaných problémov.Asýrsky magický pentakel 8. Asýrsky mesačný pentakel Pochádza zo Suzy.Talizman je symbolom tajuplných a nevysvetlitelných stretnutí. Určuje vhodnosť miesta a času stretnutia. Darovaním inej osobe vyjadruje túžbu po tajnom stretnutí.Kvet Arawov 9. Kvet Awarovláskyplné spojenie milencov, symbol telesnej lásky a túžby, ktorý si najčastejšie dávajú milenci. Má napomáhať partnerským vzťahom a prelomeniu bariér hanblivosti. Napomáha úprimnému milostnému vyznaniu hlavne u nerozhodných ľudí.
Radosť zo života 10. Talizman Radosť zo života je jedným zo Šalamúnových znakov na posilnenie psychických síl. Chráni pred depresiami, nervovým zrútením a stresom, ktoré vyplývajú z nemožnosti dosiahnúť svoj cieľ. Silne chráni pred obavami, nepokojom a nedôverou vo vlastné sily. Nosením napomáha získať veselosť, radosť zo života a načerpanie potrebných síl.Starohebrejský amulet 11. Starohebrejský amulet proti chorobám. Obsahuje zdravotné zaklínadlá pre desať najdôležitejších orgánov tela, ktoré zaručujú zdravie celého organizmu. Ochraňuje telo pred chorobami a očisťuje ho od chorôb, ktoré už má.Otcov pentakel 12. Otcov pentakel je založený na hexagrame symbolu rovnováhy a sily života. Má za úlohu zdolať všetky úlohy každodenného života. Dáva podporu a silu vyriešiť všetky ťažkosti. Chráni pred nespavosťou, nočnými morami, opakovanými zlými snami a predtuchami. Poskytuje silu, moc, rozhodnosť a vieru vo vlastné schopnosti.
Agrippov pentagram 13. Agrippov pentagram je základný amulet, ktorý chráni pred zlým pôsobením nadprirodzených síl, duchov a ich plánov hlavne pri ceremoniálnej mágii. Má chrániť mága v každom okamžiku a zaručiť mu návrat do sveta živých. Nosením sa chránime pred poverami, zlými vešťbami a kliatbami.Šalamúnov pentakel 14. Šalamúnov pentakel je veľmi obľúbený a často pri vykladaní kariet používaný amulet. Prináša rovnováhu mysle, dobrú náladu a pokoj duše. Slúži na posilnenie sebadôvery, rastu vitality a energie. Dodáva radosť a spokojnosť. Zaháňa smútok a napĺňa optimizmom.Prognostikon 15. Prognostikon starogrécky magický kruh slúžiaci na dorozumievanie sa zo záhrobím a predpovedaním budúcnosti. Dodnes je vzorom na vešteckých stoloch. Jeho nosením si rozvíjame intuíciu, podvedomie, a posiľňujeme nadprirodzené schponosti. Podporuje fantáziu.
Metternichova Stella 16. Matternichova Stella je egyptský amulet vo forme totemu, ktorý bol vyvesovaný v Egypte ako strážca domu, ochránca rodiny, života, zdravia a dobytka. Zabezpečoval ochranu miesta bydliska. Miniatúra sa dávala luďom odchádzajúcim na cesty na ochranu pred prepadnutím a zaručoval vždy šťastný návrat domov.Venušin kruh 17. Venušin kruh zaisťuje bezpečie na castách a chráni pred náhlými nehodami. Paprsky majú chrániť zo všetkých strán - vo vode, vo vzduchu, na zemi i pod ňou. Vedie nás vždy bezpečne do cieľa.Autrálsky ochranný štít 18. Austrálsky ochranný štít sa umiestňuje na vchod do domu ako ochrana pred zlodejmi a prírodnými katastrofami. Ornamenty majú pomýliť zrak zlodeja a spôsobovať vzdušné víry, ktoré oddiaľujú oheň, chránia pred búrkou a tíšia silu blesku. Nedovoľuje priblížiť sa zlým živlom.
Kruh Tetramorf 19. Kruh Tetramorf je čarovný kruh 4 svetových strán, 4 ročných období, 4 živlov - oheň, voda, vzduch a zem, 4 vetrov, 4 riek, 4 evangelistov , 4 anjelov a 4 životných fáz - detstvo, mladosť, dospelosť a staroba. Poskytuje ochranu v čase a priestore, ktorá pochádza od nebeského poriadku a prítomnosti boha.Strom múdrosti 20. Strom múdrosti znázorňuje kozmický strom, pri vzniku ktorého múdrosť vytvorila svet, usporiadala chaos. Strom navracia rovnováhu, dáva príliv energie, životnej sily, intelektuálny rozvoj a pomáha pri duchovnej obrode. Slúži k bystrosti mysle, múdrosti, podporuje schopnosť učiť sa a získavať všestranné znalosti.Lotosový kvet 21. Lotosový kvet hinduistický talizman , ktorý slúži na udržanie krásy a zachovanie pôvabu. Symbol večného znovuzrodenia, krásy, rozkvetu a zachovania večnej mladosti. Zvlášť pre ženy prináša sebavedomie, istotu, sviežosť, šarm a dôveru. Priťahuje zrak a záujem opačného pohlavia .
Šalamúnov pentakel 22. Šalamúnov pentakel prináša odpočinok. Umiestňuje sa v spálni, dáva sa k posteli, alebo na miesto odpočinku. Pomáha regenerácii všetkých energií stratených počas dňa a dôležitých pre život. Ukľudňuje spánok. pôsobí proti nespavosti a ochraňuje počas odpočinku.Symbol piatich požehnaní 23. Symbol piatich požehnaní - šťastia, zdravia, pokoja, dobra a dlhého života. Pochádza z kultúry starovekej Číny, kde bol často zobrazovaný na mnohých ozdobách a odevoch. Predstavuje 5 netopierov okolo znaku univerza večnosti, ktoré žiju v mieste prechodu do iného sveta a odtiaľ prinášajú odpustenie a dobro, ktoré rozšírujú do tmy tohto sveta.Kruch úspešnosti 24. >Kruh úspešnosti - magické koleso šťastia dáva úspech v obchode, konkurze a obchodných transakciách. Rovnako vo sfére výroby a remeselníkov má zaistiť zdarné dokončenie diela. Slúži na rast majetku a zaisteniu správných rozhodnutí, posiľneniu intuícii a obozretnosti pri obchodných a finančných jednaniach.
Šalamúnov štít 25. Svätý Šalamúnov štít hebrejský ochranný amulet. Svojho majiteľa má posilniť v boji s nečistými silami, podporiť jeho vieru, nádej a odvahu. Napomáha pri činení dobra a dávaniu dobrého príkladu. Konečný efekt je dovedenie k vykúpeniu a osvieteniu.Caligostrov tajemný megický kód 26. Callgostrov tajomný magický kód pomocou ktorého mág, alchymista a šarlatán používali náhodné kombinácie písmen z troch Šalamúnových kľúčov a tie tvorili zaklínadla na rôzne želania. Používanie tohto amuletu by malo posilniť spirituálne schopnosti, vyplniť vyrieknuté želania a zaklínadla a umožniť predpovedať budúcnosť.Cigánsky amulet 27. Cigánsky amuletochraňuje pred kúzlami, čarami a klebetami. Chráni pred pohanskými praktikami, závisťou, podlosťou, žiarlivosťou, nepriateľmi a falošnosťou priateľov. Prenasledovatelia sú jeho mocou zahnaní do úzadia.
Magické anagramy 28. Magické anagramy sú zaklínadlá lásky, ktoré sa používajú na prípravu talizmanov. Majú dať voľnosť skrytým citom a milostným očakávaniam. Tieto znaky by mali prebudiť opätovanie lásky, spiace milujúce srdce, ale tiež zachovať trvanlivosť a stálosť už vzbudených citov v ďaľšom živote.Druhý Jupiterov pentakel 29. Druhý Jupiterov pentakel kabalistiký vzor spojuje užitočné mužské a ženské sily a tvorí tak ideálny harmonický zväzok. Slúži na dobré vzťahy, harmóniu a hlbšie vzájomné pochopenie medzi dvoma ľuďmi. Odstraňuje prekážky v duševnej i fyzickej sfére, ktoré by stáli v ceste k plnému šťastiu a porozumeniu. Tiež dáva plodnosť potomkov.Tretí slnečný pentakel 30. Tretí slnečný pentakel napomáha k úspechu pri ochodných začiatkoch, začiatkoch podnikania a kriéry. Pomáha pri naplnení všetkých predsavzatí, prináša zdarilé začiatky a skoré prvé úspechy. Dodáva energiu, sebadôveru, optimizmus a sviežosť mysle.

Keltské náboženstvo a druidi

29. června 2008 v 19:25 | johny |  Kelti,kultúra

Každé spoločenstvo ľudí a národ má svoje náboženstvo. Ani Kelti neboli výnimkou. Čo je však zaujímavejšie, len málo národov sa môže pochváliť takou krásnou a prepracovanou mytológiou ako je tá keltská. V niektorých smeroch dokonca predbehla aj mytológiu grécku. Krásou sa jej možno vyrovná len germánska a slovanská. No a čo by to bolo za pojednanie o keltskom náboženstve bez druidov? Boli to celkom zaujímavé postavičky, aj keď si ich mnohí predstavujú ako pojašených starých bláznov, loziacich so svojimi zlatými kosákmi kdesi po stromoch za kúskom imela. No nebolo tomu celkom tak.

Kelti vnímali svoje náboženstvo veľmi intenzívne a ako ustavične sa meniaci dynamický systém. Predpokladali, že nič na svete nie je trvalé a preto si svoju filozofiu ani nezaznamenávali. Jedným z hlavných božstiev bol Lugh, manžel a syn bohyne Epony. Mal na starosti Slnko a bol otcom ostatných bohov. Niekedy je označovaný aj ako boh Cernunn - boh života a smrti (ten chlapík s jeleními rohmi). Okrem toho sa staral aj o remeselníkov a roľníkov. Eponu Kelti vždy zobrazovali s koňom. V ich ponímaní bola niečo ako Gaia u Grékov - bohyňa Zeme. Mala aj mužského náprotivka - boh Teutates. Asterix a Obelix ho veľmi často spomínali. Hromy a blesky mal zase pod patronátom Taranis.
Cernunn
Kelti mali množstvo bohov, nemá teda význam ich všetkých spomínať. To by bolo nadlho. Možno ešte boha Esusa, ktorý bol bohom stromov, pričom si vyžadoval aj ľudské obete. Ďalej krásnu Brighid, bohyňu poézie a lekárskeho umenia. Čo sa týka náboženských obradov boli Kelti na tom podobne ako Germáni. Obetovávali sa potraviny, hlavne mäso a obilie, no niekedy sa nepohrdlo ani ľuďmi. Náboženstvom Keltov sa tiahne jedna zaujímavá charakteristika. Verili, že ak chcú niečo bohom alebo mŕtvym poslať, musia to najprv spáliť. Len tak tie veci môžu cestovať na druhý svet. A tak všetky svoje obety spaľovali.
Náboženstvo Keltov nebolo však iba o bohoch, podobne ako Gréci alebo Germáni, uctievali aj svojich bájnych hrdinov a rôzne mýtické stvorenia. A tak sa u nich môžeme stretnúť s posvätnými zvieracími bytosťami (napr. kohút, býk, kanec, medveď....), alebo s množstvom bytostí (obyčajne viachlavými), ktoré často v keltskej mytológii slúžili ako polobohovia. Posvätné boli aj rastliny, napríklad dub a imelo. Uctievali sa aj rieky, vodné pramene a vrcholky hôr. Kelti boli slušne vychovaný ľudia, a preto si ctili aj svojich predkov a mŕtvych príbuzných, čo je badať hlavne v ich pohrebných rituáloch. Mŕtvym vkladali pod jazyk semienko stromu. keď zo semienka vyrástol strom, chodili sa potom všetci k nemu modliť a radiť ako k duchovi ich mŕtveho predka.
Samozrejme, ako všade inde na svete, aj Kelti mali svoje dni a sviatky, čas kedy vzdávali hold svojim bohom v trocha väčšej miere. Veľmi sa podobali sviatostiam Germánov a Slovanov. Rok sa u Keltov končil 1. novembra. V tento deň si Kelti uctievali mŕtvych, duchov a rôzne magické sily, aby si ich náhodou nepohnevali. Nepripomína to niečo? Mne v kresťanskej tradícii obdobie dušičiek. Vo februári sa zase oslavovalo čosi ako sú dnes fašiangy. To znamená koniec zimy a prípravu na jar. Začiatok obdobia plodnosti sa oslavoval v noci na 1. mája. Zaujímavá podobnosť s tradíciou stavania májov. Oslava zberu úrody, teda dnešné dožinky, sa konali na prelome júla a augusta. Potom prišiel opäť koniec keltského roka.
Druidi
Čo sa dá povedať o múdrych starcoch v bielych rúchach? Určite to nie je ľahké, pretože svoju činnosť a filozofiu si nezaznamenávali. Čo to sa zachovalo hlavne od Rimanov. S určitosťou sa však dá povedať, že v klane hrali úlohu akéhosi šamana, človeka úzko spätého s prírodou a mystickým duchovnom. Slovo druid pochádza z gréckeho drus (dub) a zo sanskrtu vid (znalosť). Možno teda predpokladať, že svoje vedomosti a umenie najčastejšie uplatňovali v posvätných dubových hájoch. Teda minimálne tam vykonávali svoje posvätné obrady a meditácie, prípadne sa tam zaoberali aj liečiteľstvom. Druidi boli takí vševedi svojej doby. U svojich súkmeňovcoch vzbudzovali úctu a rešpekt. Boli "nedotknuteľní". Videli v nich veštcov a čarodejníkov, ktorí bežne komunikujú s bohmi a duchmi. Možno si ani neuvedomovali, že za celým ich tajomstvom stoja iba vedomosti o prírode a prírodných zákonoch, ktoré zbierali dlhé roky, pričom si ich odovzdávali z generácie na generáciu.
Druidi preto hrali v kmeňoch dôležitú úlohu. V mnohých veciach boli multifunkční. Boli rozprávači, ktorí vykladali históriu svojich predkov, aby sa na časy dávno minulé stále pamätalo, alebo boli sudcami , ktorí súdili rôzne spory. Nesmieme zabudnúť ani na astrológiu a liečiteľstvo, veľmi dôležité oblasti druidského pôsobenia. V čase vojny chodili od jednej znepriatelenej strany k druhej a vybavovali rôzne posolstvá. Je teda samozrejmé, že pri toľkých činnostiach a dôležitosti, boli oslobodení od vojenskej služby a platenia daní.
Druidom sa mohol stať každý, kto o túto poctu stál, nezávisle od spoločenskej triedy. Musel však spĺňať jednu veľmi dôležitú podmienku. Každý uchádzač musel disponovať vynikajúcou pamäťou. Adepti sa veľa rokov učili naspamäť mnoho textov v archaickej reči, ktorej rozumeli iba druidi, možno kvôli tomu, aby ich tajomstvá ostali uchránené pred nepovolanými. Druidi odovzdávali adeptom vedomosti vo svojich školách, vraj aj vyše 20 rokov. Až potom sa z uchádzačov stávali "hotoví" druidi. Sympatické bolo, že v týchto školách sa mohli vzdelávať aj dievčatá, z ktorých sa neskôr stávali veštice a liečiteľky. Veštenie bolo vo všeobecnosti u Keltov veľmi uznávané, koniec koncov ako všade inde na svete v tých dobách. Veštilo sa zo všetkého možného čo aspoň trocha súviselo s prírodou. Najčastejšie z letu vtákov alebo zo šumu listov z posvätných stromov. Aj v liečiteľstve dosiahli druidi pozoruhodné znalosti a zručnosti. Určite aj kvôli rôznym bylinkám, v ktorých sa veľmi dobre vyznali. Predovšetkým sa zaujímali o rôzne halucinogénne látky, ktoré hojne využívali, či už na vlastné meditácie a cestovanie za odpoveďami ku mŕtvym alebo v liečiteľstve. Poznali aj anatómiu ľudského tela a vykonávali jednoduché chirurgické zákroky.
A ako to bolo s tým imelom? Tohto parazita považovali za slzy posvätných stromov. Nesmelo chýbať pri žiadnom obetovaní alebo posvätnom obrade. Prinášalo šťastie a zdravie po celý rok. Ale či ho zbierali so zlatým kosákom, to sa žiaľ nevie. Nič podobné sa ešte nenašlo. Možno niekedy v budúcnosti.


Keltské sviatky

29. června 2008 v 19:12 | johny |  Sviatky

Keltský rok

Keltský rok začína 1. novembra po sabate menom Samahain. Mesiacov je trinásť, trinásty Ruis trvá krátko do konca roka (31.12). Mesiace sú pomenované podľa stromov.
Jeden mesiac trvá 28 dní a začína sa keď je mesiac v nove.
Sviatok začína západom Slnka (nocou) minulého dňa.
KELTSKÝ MESIACSTROMMESIAC
1BeithBrezaNovember
2LuisŽeriavDecember
3FearnJelšaJanuár
4SailleVŕbaFebruár
5NionJaseňMarec
6HuathHlohApríl
7DuirDubMáj
8TinneCezmínaJún
9CollLieskaJúl
10MuinVinná révaAugust
11GortBrečtanSeptember
12NgetalTrstinaOktóber
13RuisBazaKrátko do konca roku

Slávnosti

Samhain (Samhuinn) 31.10 - 2.11 - mesačný sviatok
Prvý z štyroch hlavných slavnosti, najvýznamnejšší Keltský sviatok, dnes nazývaný halloween, je koncom keltského roku.Samhuinn je naplnený pozitívnou energiou a dúfaním pre dobrú budúcnosť planét. Pre Keltov sa 31.10 rok rozdeluje na dve časti - zimu a leto.V tento deň sa súčastne oslavujú začiatok zimy a keltský nový rok. Je to čas pre nové začiatky a zmeny. Po tieto tri dni sú taktiež uctievaný zosnulí. V tento čas sa brány svetov otvárajú a Kelti využívajú tento čas ku komunikácii s mŕtvimi. 2.10 sa zase brány zatvárajú a duchovia sa vracajú naspäť do hrobov. Samhuinn je čas na zmenu a robenie plánov do budúcnosti. Nový keltský rok začína západom slnka 31.októbra. Konaly sa slávnosti a obrady (buď 31.októbra alebo za prvého splnu v znamení škorpión) uctievajúci pamiatku mrtvých predkov a upevnujúcu kontunuitu života
Alban Arthuan 21,22 - 25.12 - slnečný sviatok
U Keltov Alban Arthuan (svetlo Arthurovo), u bosoriek volaný "Jule", nije nič iné ako zimný slnovrat. Zimný slnovrat je čas prirodzenej zmeny na zemi. Cez zimný slnovrat prežívame najdlhšiu noc a najkratší deň v roku. Od tohto dňa vychádza slnko vždy o čosi skoršie. Kelti oslavujú cez zimný slnovrat znovuzrodenie slnka. Aj oni zdobili stromčeky. Ozdobovali ich ozdobami a trblietavými vecami. Kresťanstvo túto tradýciu ukradlo. Smrt a znovuzrodenie boha Slnka. Najkratší deň, najdlhšia noc. Takmer odpovedá kresťanským Vianociam
Imbolc (Oimelc, Imbolg, Ambiuolcata) 1.2 - 2.2 - mesačný sviatok
V tento deň uctievajú kelti bohyňu Brigit - ona je ochrankyňou vedomostí a spomienok, ako bohyňa ohňou a plodnosti. V tomto čase sa oslavuje nielen bohyňa ale aj zem. Hovorí sa že zem je tehotná. Predstavitelkou Brigit pri tomto sviatku je tehotná žena, ktorá nosí na hlave veniec so sviečkami. Takto Brigit uisťuje ľudí, že síce bude zrodené svetlo Beltane, ale dovtedy nosí vsebe oheň- až do poslednej zimnej noci. Napriek studeným rukám februára sú pripravené sľuby, že nastane jar. Na Imbolc boli Kelti vždy veľmi zaneprázdnený. Počas týchto dvoch dní sa pečie chleba a robí sa maslo, lebo pre Keltov boli chleba a maslo sväté. Aj ručné práce dosiahli cez Imbolc svoj vrchol. 1. február alebo prvý spln v znamení vodnára - druhý hlavný sabat - slávnosť Panny ako príprava na rast a obrodu. Názov pochádza od slova oimelc, ktoré znamená ovčie mlieko
Alban Eiler (Ostara , Spring Eqiunox) 21.3 - slnečný sviatok
V prvý jarný deň oslavovali Kelti prastarý vzťah medzi zemou, slnkom, mesiacom a oblohou. Kolobeh ročných období je bezčasový a nikdy nekončí.Pôsobenie jarného dňa a následnej noci na ľudí je veľké. Zmena od temnoty ku svetlu ľuďom oznamuje správu, že jar, čas znovuzrodenia nastal. Prvý jarný deň a následná noc je čas nového ohňa. Svetlo a temnota sa nachádzaju v perfektnej rovnováhe. Ale svetlo je v raste a preto slnko prináša novú energiu. Už starí Kelti maľovali 21.3 vajíčka, prevažne červenou farbou, aby synbolizovali slnko. Bosorky naopak pomaľovali vajíčko runami a inými synbolmi. Svetlo a tma sú v rovnováhe, ale svetlo zosiluje.
keltsky kalendar
Beltane (Beltine) 1.5 - mesačný sviatok
Na Beltane tancuje veľká bohyňa Cerydwen so svojim patriacim bohom Cerunnosom. Zima je preč a leto stojí predo dvermi. Bohyňa Rhiannon zjednoťuje svetlo a temnotu, šťastie a bolesť, život, smrť a znovuzrodenie. Tak oslavujú Kelti to, že temnota je už iba v spomienkach, to že starosti v minulosti su zabudnuté a to, že všetko sa znovu zrodí. Slovo "Beltane" neznamená nič iné ako "oheň Bela". Bel je mosič svetla. románi ho volali "Belanos". V modernom Írsku znamená "Beltane" jednoducho máj. Niektorí hnali čriedu zvierat cez dva velké ohne. Tým synbolizovali očistnú silu ohňa, ktorá stádo ochránila pred chorobami. V rituále Beltane oslavovali Kelti zlúčenie veľkej matky Cerydwen s knej patriacim bohom. Ich zlúčenie prinesie na zem nový život. Ale nilen bohovia sa na noc Beltane zlučujú, ale aj ľudia to robia vo voľnej prírode. Pre Keltov bolo toto všetko prirodzené- život bol svätý, telo bolo sväté a tiež zlúčenie muža a ženy bolo sväté. Samozrejme preto sa nemohlo zabudnúť ani na májový tanec, pri ktorom mladý ľudia tancovali celú noc okolo ohňa, spievali, jasali a tešili sa zo svojich životov 1. máj alebo prvý spln v znamení býka - tretí zo štyroch hlavných slavností, sviatok plodnosti, oslavy jari, magické obrady
Alban Heruin (Midsummer) 21.6 - slnečný sviatok
Den najdlhší, noc najkratšia, Slnko stojí najvyššie. Hovorí sa, že byliny zbierané v tento deň majú najvyšší účinnosť. Slno ukazuje svoju silu a tohto ročného obdobia je prebytok. Takto hovoria Kelti letu. kvety úplne rozkvitajú, dni sú dlhé a noci teplé a suché. U Keltov sa na sviatok Beltane našiel párik u ktorého sa na Alban Heruin bude oslavovať ich vsťah. Väčšinou sa oslavuje svadba
Lughnasadh (Lugnasad, Lunasa) 1.8 - mesačný sviatok
Boh Lugh je slnečný Boh a Boh poľnohospodárstva. Lugnasadh je začiatok žatvy- prvá žatva v roku. Kelti stavali z obilia bábiky a postavili ich na svoje pole. Na Lugnasadh volali tieto bábiky "obilné matky". Z obilia robili náramky a náhrdelníky, ktoré potom nosili ako amulety pre plodnosť a ochranu. Lugnasadh je čas zdravia a erotickej energie. V tom čase sa ľudia stretávajú a organizujú svadby, očisťujú svoje pocity a predvádzajú svoju silu a talent. Športové podujatia, preteky na koni, hry, všetko to bolo na Lugnasadh na dennom poriadku. Toto je tiež čas nahromadiť oleje a octy z kvetín a byliniek. 1. august alebo prvý spln v znamení leva - posledný hlavný sviatok na počesť sobáša boha Luga s Matkou Zem
Alban Elved (Mabon) 21,22.9 - slnečný sviatok
Dokončenie zberu úrody, odpočinok po celoročnej námahe. Den a noc je v rovnováhe, noc však priberá. Nadchádza temné obdobie a koniec roku, opeť se blíží Samain. Mabon syn svetla je oslavovaný na jesennú rovnodennosť. Tu je jeho príbeh: Mordon bola matka Mabona. Ona je ochrankyňou v druhom svete, je zem sama. Od 22.9 si schová svetlo(stratí moc) do 22.12, kde zase zosilnie. aj náš malý Mabon zmyzne, aj keď bol starý len tri noci. Jeho matka, zem, začne trpieť. Napriek tomu že nikto nevie odkiaľ Mabon zmyzol. Nakoniec je oslobodený od najdlhšie žijúcich zvierat na zemi od drozda, jeleňa, sovy a osla. Našli Mabona v druhom svete - v pekelnom bruchu matky zeme. toto je začarované miesto, ale aj miesto výzvy. A na jedno také miesto sa prichádza syn zeme znovu zrodiť ako syn svetla. Svetlo Mabona bude na zemi potrebné. Z tohto príbehu vidíme že oba svety, v ktorom žijeme a druhý svet sú prepojené.

Keltské amulety

29. června 2008 v 19:07 | johny |  Amulety
keltska osmickaKeltská osmička
Tento amulet považovali za zdroj věčnosti. Dodáva nekonečnú silu v boji proti zlu a nespravodlivosti.
keltkse slnkoKeltské Slnko
Tento Keltský amulet pritahuje moc Slnka a svetla a dodáva energiu predevšetkým tým, ktorí potrebujú dostatok sily pre konkrétnu dlhodobú úlohu alebo cieľ.
keltksy klinKeltský klin
Dodáva múdrosť a pomáha pri rozpletaní a riešení konfliktov v medziľudských vzťahoch. Amulet jednoty tajomného sveta s naším.
keltksy krizKeltský kríž
Prastarý Keltský kríž s pôvodnou symbolikou previazanosti Bohov, Prírody, Člověka. Dává nádej, ukazuje cestu a pomáha prekonávať prekážky.
keltksy triadaKeltská Triáda
Jeden z pôvodních mystických znakov Keltských kňazov, z ktorého se vychádzalo pri očišťovacích rituáloch. Přináša dobré a čisté myšlienky a robí nositeľa lepším človekom.
keltksa triadaKeltský znak - Triada
Symbol večného života, hladania a nájdenia pravdy a rovnováhy v živote, likviduje príčiny stresu, chráni pred osudovými ranami, pozitívne mení prístup k problémom i k celému životu. Účinnosť je zvýšená niekoľkonásobným vyobrazením znaku na amulete.
keltksy kruhKeltský kruh
Symbol pradávneho spojenia živlov zeme, vody a ohňa. Dodává životnú energiu, sebeistotu, priaznivo ovplivňuje zdravotný stav organismu. Pomáhá na ceste k osvieceniu, dáva energiu a rozvíja kreativitu
keltkse 4 obdobiaŠtyri ročné obdobia
Amulet prináša ochranu a zdravie
keltksy stitŠtít svetových strán
Prináša lásku a štastie každému, kdo ho bude nosiť
brighitin kruhBrighitin kruh
Kruh přináša kreativitu a sebedôveru
scathachyna sekeraScathachyna sekera
Scadhach je obratnou a úspešnou válečnicí a Bohyňou sily. Jej sekera zaručuje svojmu nositeľovi zdravie, silu a obratnosť v taktike i stratégii
tri svetyTri svety
Povzbudzuje schopnosti rastu a vývoja svojho nositeľa. Spojuje svet Bohov a Bohyň se svetom ľudí a zvierat a s mysterióznym podsvetím smrti, života a znovuzrodenia
keltksa spiralaKeltská špirála
Je biogenerátor, ktorý regeneruje koncentráciou bioenergie do určitých miest, podobne ako s touto energiou zaobchádzajú liečitelia. Preto sa môže táto špirála nosiť zavesená na krku, ale môžeme ju i prikladať na choré miesta. Pomocou tejto špirály môžeme i veľmi účinne aktivovať vodu, ktorá se používa pre liečebné účely (položi sa pod pohár s vodou). Keltská špirála sa tiež používá k stimulácii akupunkturnych bodov. Táto špirála prejavila značnú silu a schopnosť odrušovať geopatogenne zóny (GPZ), negatívny vpliv mobilných telefónov a obrazoviek televízorov a počítačov.

Keltský bohovia

29. června 2008 v 19:05 | johny |  Bohovia
BEZMENNÝ BOH Boh stvoriteľ, považovaný za otca Keltského rodu, uctievali ho večer za mesačného splnu TARANIS najväčší Keltský Boh, pán a Boh nebies, sídli na vrchole svätej hory. Je schopný zoslať blesky pomocou špirál, ktoré zdobia jeho ramená. Je pánom nebeského ohňa, chráni hory a vyvýšené miesta, čo sú posvätné oblasti. Boh svetla, vzduchu, života a smrti. Nosí kyjak, symbol moci, kotlík, symbol hojnosti a koleso predstavujúce vesmí DAGDA Dagda=Dobrý Boh. Pradávny otec všetkých Bohov. Jeho funkcia spočíva v ochrane kmeňa. Pripisovala sa mu schopnosť ovládať počasie a konať zázraky. V preklade to znamená: Dobrý Boh. Často je predstavovaný ako typický Boh Druidov, jeho atribútom je obrovská železná palica s ktorou môže zabíjať, ale i oživiť mrtvých TEUTATES (Tutatis) Boh kmeňov a vojny CERNUNNOS (CERNUNN) Boh - jeleň, pán lesa, Boh hojnosti, jeleň so svetlo sfarbenou srsťou, ktorá v strede čela vytvárala podobu mesiaca. Na hlave má bohaté parohy zdobené žiarivými prstenmi. Zjavuje sa iba raz za tridsať rokov ARTIO Bohyňa medvedica OGMIOS (Ogme alebo Elcmar - Írsko) Tento Boh je zobrazovaný ako starec s ohnutým chrbtom, s riedkými chumáčmi vlasov padajúcich na ramená. Je oblečený v koži leva, na ramenách mu visel toulec, v pravej ruke má kyjak, v ľavej luk. Podľa legiend za ním kráčala skupina ludí. Ušami boli pripútaní k tenkej zlatej reťazi, ktorá ich spojovala s Ogmiovým prepichnutým jazykem. Ogmios je Boh výrečnosti, zaklínač a vládca slov. Priťahoval si ľudí prenikavou mocou hlasu. Šípy v toulci označovali rýchlosť myšlienky, ostrovtip, pohotové odpovede a duchaplnosť. Bohov vek prezradzoval múdrosť. Pripomínal, že ten, kdo vládne rozprávačským umením, má neoceniteľnú moc SEQUANA ochrankyňa rieky Seiny, vie liečiť všetky choroby SUCELL Boh ktorý príma mŕtvych do druhého sveta, je ozbrojený dlhou palicou (kladivom) a každý Gal sa s ním stretol v krajne mŕtvych. Uder jednou stranou palice prinášal smrť, ale úder druhou stranou mohol oživovať. Je tedy Bohom smrti i vzkriesenia ESUS ukrutný Boh, divý drevorubač, nebeský oráč, Boh lesov a vetra. Galovia sa ho báli a Druidovia preň nechávali pokrmy na stromoch. Je zobrazovaný ako svalnatý muž so sekerou EPONA (KOTYZ) Bohyňa na posvätnom koni, uctievaná v celom Keltskom svete. V západných krajnách známa ako Epona v Boiohaemu a nie len v nom je známa pod menom Kotyz. Považovaná za ochrankyňu roľníctva, má moc nad úrodou a plodnosťou dobytka LUG tajomný Boh, Lug - havran, veľký Keltský Boh svetla, je otcom všetkých umení, Bohom múdrosti, patrón remeslníkov i válečníkov, mocný kúzelník nadaný neobyčajnými intelektuálnými schopnosťami. Zobrazovaný je zpravidla ako mladý muž ušlachtilých rysov s velkým oštepom a doprevádzaný havranmi, symbolmi múdrosti a proroctva. Je mu zasvätený 1.august VOSEGUS Podobně ako Arduinna chránil Vogézy, ktoré se ako všetky hory blížia nebu ARDUINNA Bohyňa na divokom kancovi, ktorá bdie nad lesným masívom pohoria Ardén BOANN v írskej mytológii je Boann bohyňa riek BEL (BELINUS, BELENUS) Ide o Božstvo symbolizujúce jar, nový život, a je s jeho menom spojováný i velmi významný Keltský sviatok Beltine. Je to i ochranca umelcov. v Keltskej mytológii je Bel (Belenos) Bohom svetla ANDRASTE v britskej mytológii Bohyňa víťazstva, bojovníčka, ktorú vyvolala kráľovná Boudicca keď povstala proti Rimanom CREIDHNE v Keltskej mytológii Boh kováčskeho remesla MACHA Kelská Bohyňa uctievaná v Írsku. Zjavuje sa v podobe vysokej červenovlasej ženy, ktorá má v niektorých prípadoch v ruke zrkadlo ako symbol svojej moci nad dušami ľudí. Naháňa hrôzu, ale v niektorých prípadoch pomáha potrebným. Je tiež Bohyňou atletických hier, slávností a plodnosti OBERON v anglickom folklóre kráľ Elfov MANANNAN MAC LIR v Keltskej mytológii je Manannan Mac Lir (Barintus) Boh oceánu GWYN AP NUDD je pán podsvetia a pán divokého lovu ARAWN Boh uctievaný na Britských ostrovoch s Írskom. Ako kráľ vládne podsvetiu. Niekedy sa môže objaviť i v našom svete so smečkou bielych psov. Obracajú se naň pocestní v núdzi AIANRHOD Ostrovná Bohyňa veštcov a často je považovaná za Bohyňu osudu BRAHN Je to britský Boh obrej postavy, jeho hlava je údajne pochovaná pod White Hill. Išlo pôvodne o hrdinu, který sa po smrti stal Bohom. Je uctievaný ako ochranca kmenových hraníc BRIGHID(BRIGID) Dzéra Boha Dadgu. Bohyňa poézie, vied a remesiel. Je charakterizována ako veštkyňa, básníčkárka, patronka lekárov a kováčov. Ochrankyňa rodičiek, rodinného ohňa a malých detí. Jej dalšiemu aspektu podlieha rolníctvo a starosť o dobytok. Nad vstupom do obydlia se oddávna vešajú zo slamy spletené Brigitine kríže - ide o svastiku, starý slnečný symbol. Sú jej zasvetené nespočetné prameny a vodné toky, co se viaže k jej liečitelskej funkcii. Jej ústredným atributom je oheň, ako tvorivý živel a tiež ako živel kosmický - slnečný aspekt. Z popola Imbolcového ohňa se ráno veštila budúcnosť, Brigite se pripravovalo "lôža nevesty" a pokiaľ v noci Brigita - o Imbolcovej noci v podobe bielej panenskej Bohyne - v ňom spočinula, znamenalo to pre dom štastie. Ako bojovnica má meno Andraste. Pôvodne sa volala Brigancia a proslula ako Bohyňa ochraňujúca ľudí, ktorí sú v núdzi. Bohužial s príchodom kresťanstva (čo iné by sa dalo čakať) se táto pôvodne Keltská Bohyňa zmenila v sveticu. Došlo k tomu v Írsku, kde ju sv. Patrick našiel v podobě spiaceho dieťata pod dubom. Je jej venovaný sviatok Imbolc (terajšia Hromnica) Ako materská Bohyňa ochraňuje krajinu i ľudské společenstvo, ako duchovná rádkyňa človeka sprevádza na cestách osudu, jako žiarivá slnečná bytosť povzbuzuje novú nádej... Zostává po tisíce rokov s ľudmi ako ich dobrá víla a ochránkyňa. K jej ucteniu môžete pripiť bielym vínom zrovna tak ako mliekom. Oboje sú nápoje, doporučované ku konzumácii pri sviatku Imbolc. CERIDWEN Bohyna uctievaná na Britských ostrovoch kmenom Britonov, môže sa zjavovat v podobách starej či mladej ženy. Je spojovaná s múdrostou CAILLEACH V írštine toto slovo znamená starena. Je tiež známa pod menami Modrá čarodejka alebo Čierna Annis DEIOTAROS V doslovnom preklade to znamená božský býk. Možná ide o mystické zviera Tarvos trigarnos. Tarvos trigarnos je plastika býčka s tromi rohmi pochádzajúceho z galskej oblasti. Deiotaros je zviera uctievané hlavne Galaty v Malej Asii DISPATERA Boh, od ktorého odvodzovaly svoj pôvod všetky galské kmeny. Ide o velmi významného Boha GRANUS Boh, ktorý je považovaný za Keltskú obdobu rímského boha Apollóna RIGANTONA (RHIANNON) Keltská Bohyňa Írov a Brettóncov. Velmi často bola videná s koňskou hlavou namiesto ľudksej a s hříbětem po boku. Pomáha ženám a neprávom obvineným ľudom SIRONA (SERENA) Bohyňa vyskytujúca sa v dvojici s Bohom Grannusom. Je uctievaná ako patrónka liečiteľov, je doložena predovšetkým z Pannónie a Norika TIGERNONOS (TEEGER-NONOS) Manžel Bohyne Rhiannon a na Britských ostrovoch a v Írsku je uznávaný ako najvyšší Keltský Boh. Vystupuje v našom svete ako pastier, je múdry a ochraňuje pocestných DEVONA Bohyňa prameňov a riek